A206 Nano A206 Nano
A206 Nano

产品简介:Product IntroductionLeetop_A206_Nano 是 基 于 英 伟 达 Nano 核 心 板 研 发 的 一 款 高 性 能 , 接 口 丰 富 的 NVIDIA...

A206 NX A206 NX
A206 NX

产品简介:Product IntroductionLeetop_A206是基于英伟达 Xavier NX/Nano核心板研发的一款高性能,接口丰富的 NVIDIA Jetson Xavier NX/...